Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1.     Základné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

Prenajímateľ

A.B.T. consulting, s.r.o.

Záhradná 235,

04501, Mokrance

IČO: 52 378 896

IČ DPH: SK 2121005579 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I Vložka číslo:  46313/V

 • Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi prenajímateľom a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.stromvkybli.sk.
 • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
 • Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
 • Ceny sú uvedené vrátane Dph.

 

2.    Predmet nájmu

Predmetom nájmu je živý ihličnatý strom zasadený v kvetináči (ďalej iba predmet nájmu). 

 

3.   Objednávka

 • Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 • Kupujúci realizuje objednávku predmetu nájmu týmito spôsobmi:
  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,
  • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 • Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie predmet nájmu, spôsob uhradenia vratnej zálohy, spôsob platby a doručenia. Ďalej si vyberie umiestnenie predmetu nájmu počas obdobia prenájmu – či sa bude predmet nájmu nachádzať v exteriéri alebo v interiéri. Ďalej kupujúci zvolí konkrétne umiestnenie predmetu nájmu v závislosti na poschodí bytu/ domu kam sa bude predmet nájmu vynášať. Podľa týchto volieb sú k cene predmetu nájmu pripočítané dodatočné náklady na výnos. Všetky tieto uvedené možnosti sú povinne voliteľné pri každom produkte na internetovej stránke www.stromvkybli.sk
 • Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci prenajímateľovi kliknutím na tlačidlo Potvrdiť objednávku. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 • Okamžite po obdržaní objednávky zašle prenajímateľ kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim je doručené na emailovú adresu kupujúceho.
 • V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže prenajímateľ splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 • Všetky objednávky prijaté prenajímateľom sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky prenajímateľom. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 • V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane prenajímateľa pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je prenajímateľ povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Prenajimateľ informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

Prenajímateľ má právo stornovať objednávku bez poplatku len v prípade, že ešte neboli na obchodný účet prenajímateľa pripísané finančné prostriedky za predmet nájmu. V prípade, že nájomca oznámi stornovanie objednávky prenajímateľov po pripísaní finančných prostriedkov za predmet nájmu na účet prenajímateľa, prenajímateľ si účtuje 100% storno poplatok z ceny nájmu za predmet nájmu. Objednávku je možné stornovať výlučne elektronickou písomnou formou (e-mailom) na adrese vianocny@stromvkybli.sk. Potvrdenie stornovania oznámi prenajímateľ nájomcovi tiež výlučne elektronickou písomnou formou. Elektronická písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre prenajímateľa a zastavenie vybavovania objednávky.

 

4.    Dodacie lehoty

Termín dodávky alebo odberu predmetu nájmu bude vždy oznámený nájomcovi pri overovaní objednávky. Ak sa tak nestane, tak za dodaciu lehotu sa považuje tu uvedená štandardná doba dodania. Za štandardnú dobu dodania sa považuje dodanie najneskôr 23. 12. (dvadsiatehotretieho decembra), bez ohľadu na to, či ide o pracovný deň, alebo deň pracovného pokoja.

5.    Doba nájmu (trvanie nájmu)

Doba nájmu môže byť dohodnutá individuálne medzi prenajímateľom a nájomcom. Za platnú sa považuje len dohoda v písomnej elektronickej forme prostredníctvom e-mailu. Ak nedôjde k písomnej elektronickej dohode medzi prenajímateľom a nájomcom, prostredníctvom e-mailu, za dobu nájmu sa považuje čas od 20.12. (dvadsiateho decembra) do 9. 1. (deviateho januára) najneskôr. Najneskôr 9. 1. (deviateho januára) si prenajímateľ vyzdvihne predmet nájmu bez ohľadu na to, či ide o pracovný deň alebo deň pracovného pokoja.

 

6.    Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena služieb je stanovená cenníkom predávajúceho. Cena prenájmu je na sviatky 2020/2021. Ak si však vyberiete jeden zo stromčekov bude mať zákazník prednostné právo rezervácie aj na ďalšie roky s nezmenenou cenou. Platná cena služby bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Po potvrdení objednávky nájomcom, na základe overenia jej platnosti prenajímateľom v zmysle čl. III., bude prenajímateľom objednaný predmet nájmu zarezervovaný do doby úhrady jeho ceny nájomcom, najdlhšie však 10 kalendárnych dní odkedy si nájomca objednal predmet nájmu prostredníctvom webu prenajímateľa. Nájomca vykoná úhradu bankovým prevodom, alebo vkladom na obchodný účet prenajímateľa, ktorý je uvedený nižšie v tomto bode týchto obchodných podmienok. Cenu je nájomca povinný uhradiť na základe vystavenej predfaktúry alebo faktúry prenajímateľovi, v lehote jej splatnosti.

Po potvrdení objednávky a zarezervovaní predmetu nájmu, nájomca obdrží elektronicky, prostredníctvom e-mailu, predfaktúru alebo faktúru od prenajímateľa, ktorú je povinný uhradiť podľa doby splatnosti uvedenej na predfaktúre alebo faktúre. Najneskôr však do 10 kalendárnych dní, ak na faktúre, či predfaktúre nie je uvedené inak.

Obchodné meno banky prenajímateľa je: Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky na Slovensku, sídlo: Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO: 36869376, DIČ: 4020291715, IČ DPH: SK7120000052, zapísaná: v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1875/B, orgán dohľadu a sídlo: Česká národní banka, Na Příkopě 28, PSČ 115 03 Praha 1, Česká republika, a čiastočne tiež Národná banka Slovenska, ul.Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1

Číslo účtu prenajímateľa pre platby za predmet nájmu: IBAN SK95 8330 0000 0026 0171 9773. Na tento účet uhradí nájomca sumu na základe vystavenej predfaktúry alebo faktúry prenajímateľovi. Ako variabilné číslo platby sa uvedie číslo faktúry, alebo objednávky prenajímateľa.

7.    Vratná záloha

Nájomca je povinný zložiť vratnú zálohu vo výške 40 EUR a to buď súčasne pri platbe za predmet nájmu cez GoPay platbu, alebo v hotovosti pri prevzatí predmetu nájmu.

Vratná záloha bude nájomcovi naspať vrátená v hotovosti v deň odvozu predmetu nájmu a to za podmienok:

 • Predmet nájmu bude nepoškodený
 • Predmet nájmu nebude vykazovať známky výrazného usychania a to hlavne z dôvodu nesprávneho umiestnenia pri tepelnom zdroji počas doby nájmu, alebo z dôvodu nedostatku zalievania nájomcom počas doby nájmu.

Prenajímateľ má nárok na ponechanie si vratnej zálohy a to za podmienok:

 • Nájomca viditeľne poškodí predmet nájmu
 • Nájomca zlomí/nalomí alebo inak poškodí hornú vetvičku predmetu nájmu. To má za následok zastavenie rastu predmetu nájmu.
 • Nájomca sa nebude nachádzať na mieste umiestnenia predmetu nájmu v čas dopredu dohodnutý s prenajímateľom
 • Nájomcu nebude možné kontaktovať ohľadom dohodnutia času vyzdvihnutia predmetu nájmu – podľa sekcie „DOPRAVA“ v hornom menu internetovej stránky stromvkybli.sk. V prípade ak sa nepodarí s nájomcom kontaktovať v uvedených časoch a vyzdvihnúť predmet nájmu v uvedenom časovom rozpätí, nebude možný náhradný termín vyzdvihnutia pokiaľ sa nájomca s prenajímateľom nedohodnú inak.

 

8.    Prebratie predmetu nájmu

Nájomca sa zaväzuje prevziať predmet nájmu v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke vo vopred dohodnutom čase podľa sekcia „DOPRAVA“ na internetových stránkach www.stromvkybli.sk

Pri preberaní predmetu nájmu je nájomca povinný skontrolovať aktuálny stav predmetu nájmu. V prípade výslovnej nespokojnosti s objednaným predmetom nájmu je nájomca povinný do 5 hodín od prevzatia predmetu nájmu informovať prenajímateľa o požiadavku výmeny predmetu nájmu. Prenajímateľ je povinný poskytnúť na výmenu nájomcovi alternatívny predmet nájmu za poplatok 10 EUR a do druhého dňa daný predmet nájmu aj vymeniť. V prípade výslovnej nespokojnosti s objednaným predmetom nájmu a nesúhlasom nájomcu s prípadnou výmenou daného predmetu nájmu je účtovaný storno poplatok vo výške 100% ceny nájmu a predmet nájmu bude do 24 hodín odvezený. Podpísaním protokolu nájomca potvrdzuje, že predmet nájmu je v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, v tomto stave ho preberá do svojho nájmu.

Prenajímateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä dodržiavanie pokynov na starostlivosť o predmet nájmu, uhradenie ceny za služby, a to bez ohľadu na vlastníctvo k predmetu nájmu.

Nebezpečenstvo škody na predmete nájmu prechádza na nájomcu momentom prevzatia nájomcom alebo jeho splnomocnencom.

Ak je zjavné, že nájomca svojim vedomím konaním, alebo prostredím kam chce predmet nájmu umiestniť, môže spôsobiť zničenie predmetu nájmu, prenajímateľ má právo odmietnuť vydanie predmetu nájmu. Následne prenajímateľ zaúčtuje nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške dohodnutého nájmu.

9.    Starostlivosť o predmet nájmu

Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a nájomca ho v tomto stave preberá do nájmu a zaväzuje sa ho v tomto stave udržiavať na svoje náklady, primerane povahe a určeniu tovaru a podľa pokynov prenajímateľa.

Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretím osobám.

Nájomca sa zaväzuje zaobchádzať s predmetom nájmu šetrne, opatrne a s adekvátnou starostlivosťou so zreteľom na jeho charakter a povahu.

Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu:

 • nevystavovať extrémnym podmienkam (nesmie byť vystavený mrazu ani horúčave, nesmie byť umiestnený pri radiátore, kozube či inom tepelnom zdroji)
 • umiestniť na miesto s dostatočnými prísunom denného svetla
 • nelámať, nestrihať ani iným spôsobom nepoškodzovať vetvičky a ihličie, nemanipulovať s koreňovou sústavou (nepresádzať stromček a pod.)
 • zalievať výlučne čistou vodou minimálne jeden krát do týždňa v dostatočnom množstve (2-3 litre), ak prenajímateľ nedal nájomcovi výslovne odlišné alebo doplňujúce informácie ohľadne zabezpečenia vlahy pre predmet nájmu.

10.    Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

11.    Odstúpenie od zmluvy

Nájomca je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v prípade a čase, kým bude suma prenájmu pripísaná na obchodný účet prenajímateľa. Po pripísaní sumy prenájmu na obchodný účet prenajímateľa si prenajímateľ účtuje storno poplatok vo výške 100% dohodnutého nájmu. Objednávku je možné stornovať výlučne elektronickou písomnou formou (e-mailom) na adrese vianocny@stromvkybli.sk.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy), alebo jej časti, bez nutnosti kompenzovať prenajímateľa ak:

 1. a) predmet nájmu uhynul alebo je inak zásadne poškodený
 2. b) nájomca neuhradil sumu prenájmu v dohodnutej lehote splatnosti

V prípade uhynutia, alebo zásadého poškodenia predmetu nájmu pred začatím prenájmu kontaktuje prenajímateľ nájomcu s novou ponukou výberu nového predmetu nájmu. V prípade, ak nájomca nebude mať naďalej záujem o prenájom iného stromčeka, má právo na zrušenie objednávky a plné vrátenie čiastky za prenájom a vratnej zálohy v prípade jej zaplatenia. 

12.    Záverečné ustanovenie

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2020

 

Späť do obchodu